ReadyPlanet.com

dot dot


คลิก เพื่อเข้าสูหมวดสินค้า
Wall mount
Qnap
Synology
MSI GAMING SERIES
WD My Cloud


สมัครงาน



รับสมัครพนักงาน

บริษัทฯกำลังขยายกิจการ ต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ
  พนักงานขาย   10 ตำแหน่ง
 ช่างเทคนิค  (มีประสบการณ์)  10 ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่ธุรการ  5 ตำแหน่ง

 

 

 

       กรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท เจท คอมพิวเตอร์ พลัส จำกัด ศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ ชั้น 3 ห้อง 3P37 โทร. 02-6420748-9

 

 

 

 

 

 


ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร :  *
เงินเดือนที่ต้องการ (บาท) :  *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :  *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :  *
เกิดวันที่ :  *
อายุ (ปี) :  *
สัญชาติ :  *
ศาสนา :  *
จังหวัดที่เกิด :
เลขที่บัตรประชาชน :  *
วันที่ออกบัตร :  *
วันที่ออกบัตร :  *
โทรศัพท์ :  *
ที่อยู่ปัจจุบัน :  *
สถานะทางทหาร (เพศชาย) :
กรณีฉุกเฉินติดต่อบุคคลชื่อ :  *
ความสัมพันธ์ :  *
โทรศัพท์ :  *
ที่อยู่ที่ทำงาน :  *
โทรศัพท์ :  *
ชื่อ-นามสกุล บิดา :  *
อายุ (ปี) :
อาชีพ :
โทรศัพท์ :
ชื่อ-นามสกุล มารดา :  *
อายุ (ปี) :
อาชีพ :
โทรศัพท์ :
จำนวนพี่น้องทั้งหมด :
ข้อมูลพี่น้องทั้งหมด :
ประวัติทางการศึกษา (ล่าสุด) :
ชื่อสถานศึกษา :  *
วุฒิที่สำเร็จ :  *
วิชาเอก :  *
ปีที่จบ :  *
คะแนนเฉลี่ย :  *
ประวัติการทำงาน (ล่าสุด) ชื่อบริษัท :  *
ปีที่เริ่มทำ :  *
สิ้นสุด :  *
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
ประเภทกิจการ :
ตำแหน่ง :  *
สาเหตุที่ลาออก :
เงินเดือน (บาท) :  *
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ :
ความสามารถในการขับรถยนต์ : ไม่ได้
ได้
บุคคลที่ท่านรู้จักในบริษัทนี้ : ไม่มี
มี
ชื่อ-สกุล บุคคลที่ท่านรู้จักในบริษัทนี้ (ถ้ามี) :
ถ้าบริษัทฯ รับคุณเข้าทำงาน คุณสามารถเริ่มงานได้ :  *
ลงชื่อผู้สมัคร :  *
วันที่สมัคร :